Комуникация и увереност – Общи Условия

Общи условия за регистрация и участие в събитие Комуникация и увереност

С приемането на общите условия се урегулират условията по посещение на:

Комуникация и увереност (посоченото по-горе ще бъде упоменато за краткост като „събитието”. )

Отношенията се уреждат между:
– „Организатор” – Ту Да Топ ЕООД и
– „Участник” – всеки заявил присъствие на събитието, чрез он-лайн форма за регистрация, по имейл или телефонно обаждане.

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация и плащане по нея. Те представляват договор между Вас и „Ту Да Топ “ ЕООД.

Т.1)  За валидна се смята всяка регистраця направена през он-лайн формата или подадена по имейл, или телефон, съдържаща достатъчно данни за участниците в събитието. За всяка валидна регистрация, участника, заявил участие, ще получи имейл потвърждение на посочения от него e-mail адрес.

Организатора не носи отговорност за грешно подадена информация за връзка и ще разчитат на връзка от страна на участника на посочените на сайта www.tothetopinternational.com контакти.

Т.2) Плащане, цени и потвърждение на участие.

Обявените цени в т.нар. „форма за регистрация“ са с начислен ДДС по силата на ЗДДС – 20%. ДДС на цената се начислява тъй като организаторa е регистрирано по ЗДДС юридическо лице. Участниците имат възможност да изберат различни начини на плащане, позволени от законодателството на Република България, за което ще получат данъчна фактура с начислен ДДС от „Ту Да Топ” ЕООД.  След получаване на потвърждение за направена регистрация, следва плащане в срок до 2 дни или в изрично уточнен с организатора срок. Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане.

Т.3) Личните данни и всякаква предоставена информация се запазва за употреба само и единствено по нуждите на събитието и издаването на билети за участие. „Ту Да Топ” ЕООД се задължава да спазва стриктно Закона за защита на личните данни на Република България и поема отговорността за защита на личните данни с грижата на добрия търговец. Участника предоставя желаните данни и контактна информация доброволно, като е наясно с поетата от организатора отговорност към тях. „Ту Да Топ“ ЕООД си запазват правото да използва част от въведените данни за статистически и маркетингови цели, свързани с предмета на дейност на фирмата.

Т.4) Място на провеждане и присъствие – Събитието ще се проведе на 9 февруари 2018г. в Интер Експо Център с адрес бул. Цариградско шосе 147. Присъствието на всеки от участниците е негова лична отговорност и „Ту Да Топ” ЕООД не поема отговорност за транспорт, нощувки и други грижи съпровождащи пътуването и пансиона около събитието.

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен да уведоми „Ту Да Топ“ ЕООД по електронен път (имейл), не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди датата на събитието. Участника може да бъде заменен с цел използване на потвърдено и заплатено участие. Смяната е необходимо да се потвърди по имейл до 1 ден преди датата на събитието. В случай, че участника не желае да предостави билета си на друг посетител, той може да ползва равностойността на заплатената такса за участие в друго събитие организирано от Организатора.

Т.5)  Ограничена отговорност по независещи от организатора обстоятелства: „Ту Да Топ” ЕООД не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и други обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

„Ту Да Топ“ ЕООД не носи отговорност за индиректни или последвали загуби, следствие на участието на Участника в събитието, наранявания, загубени/откраднати вещи или други негативни ефекти.

T.6) При промяна или отмяна на събитието, „Ту Да Топ” ЕООД се задължава да уведоми потвърдилите участие по телефон или по електронен път (имейл). В ролята си на организатор, се задължава да възстанови платените такси или да насрочи друга дата, която да предложи на потвърдилите участници. При несъгласие с новата дата, участниците имат право да заявят изтегляне на участие до 7 календарни дни преди датата на събитието или по договаряне, вземайки предвид конкретни обстоятелства и причини за отлагане/отмяната.

Настоящите общи условия са съобразени със законодателството на Република България и всяко неуредено взаимоотношение може да бъде уредено чрез писмена комуникация (включително електронна, чрез имейл).

„Ту Да Топ”  ЕООД си запазва правото да променя общите условия, като своевременно ги обявява на страницата на събитието в www.tothetopinternational.com

This post is also available in: Английски